Användarvillkor TV4 Play

Senast uppdaterad 2023-08-09

TV4 Play är en tjänst där du ges möjlighet att, beroende på valt abonnemangspaket, streama sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler med eller utan reklam (”Tjänsten”). Du kan ta del av Tjänsten på www.tv4play.se (”Webbplatsen”) och i TV4 Plays app. Tjänsten köper du antingen av TV4 AB (org.nr. 556242-7152), eller av din TV-operatör.

Om du köpt Tjänsten direkt av TV4 eller någon av TV4:s samarbetspartner (”vi”/”oss”/”vår”), gäller användarvillkoren nedan. Om du har tillgång till vissa delar av innehållet i Tjänsten som en del av det paket du köpt av din TV-operatör så gäller villkoren här istället för dessa Användarvillkor.

Användarvillkor TV4 Play

Dessa villkor gäller från och med 10 augusti 2023. Tidigare användarvillkor för TV4 Play hittar du här. Tidigare användarvillkor för C More hittar du här.

Innehåll

1. Allmänt om användarvillkoren

2. Beskrivning av Tjänsten

3. Registrering av konto och val av paket

4. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten

5. Pris och betalningsinformation

6. Prova-på abonnemang och kampanjer

7. Ditt ansvar vid användning av Tjänsten

8. Vårt ansvar för eventuella fel i Tjänsten

9. Reklamation

10. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

11. Ändring av avgifter, Avtalet, Användarvillkoren och Tjänsten

12. Avtalstid, uppsägning och överlåtelse

13. Tvistelösning

14. Kundservice och kontaktuppgifter

1. Allmänt om användarvillkoren

Dessa villkor (”Användarvillkor”) utgör tillsammans med övriga villkor och information som lämnas av oss i samband med din registrering av användarkonto och/eller köp av abonnemang, de villkor som gäller för din användning av Tjänsten (”Avtalet”).

Vid frågor om Tjänsten hänvisas du till vår kundservice.

2. Beskrivning av Tjänsten

Som framgår av information på Webbplatsen finns olika typ av abonnemangspaket med olika typer av innehåll. Vissa paket innehåller ingen reklam medan andra paket är helt eller delvis reklamfinansierade. Vilka paket som finns, vad de innehåller och eventuell avgift för respektive paket framgår av informationen på Webbplatsen och/eller i appen.

3. Registrering av konto och val av paket

För att ta del av Tjänsten måste du registrera ett konto och godkänna dessa Användarvillkor. Klipp och nyhetssändningar kan du däremot se utan att ha loggat in eller registrerat ett konto.

I samband med din kontoregistrering efterfrågar vi viss information av dig. Hur vi behandlar denna information och övriga personuppgifter som vi tar del av i samband med din användning av Tjänsten kan du läsa mer om i vår Personuppgiftspolicy. Du hittar Personuppgiftspolicyn på Webbplatsen.

När du registrerat ett konto blir du automatiskt prenumerant på vårt gratispaket TV4 Play. Du kan därefter välja att, mot betalning, uppgradera ditt paket till något av våra betalpaket.

4. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. Vi ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du saknar något av det föregående. Möjliga mottagarenheter och antalet enheter och strömmar du kan använda samtidigt, framgår av information på Webbplatsen. Vi förbehåller oss även rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

Du har endast rätt att ta del av innehåll via Tjänsten när du befinner dig i Sverige. Du har dock möjlighet att under vissa förutsättningar, och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden, ta del av innehåll via Tjänsten när du tillfälligt befinner dig utanför Sverige men inom EU/EES-området.

5. Pris och betalningsinformation

Som framgått ovan tillhandahålls vissa av våra abonnemangspaket mot en månatlig avgift. Vilka paket som är förenade med en avgift och vilka som tillhandahålls kostnadsfritt framgår av informationen på Webbplatsen och/eller i appen. Du kan se vilket paket du har valt om du loggar in på ditt konto.

För att prenumerera på ett paket som tillhandahålls mot avgift måste du vara minst 18 år gammal. Abonnemang tecknas för den period som framgår av informationen och villkoren vid köpet. Om du har valt att teckna ett paket med bindningstid övergår abonnemanget till att bli ett löpande månadsabonnemang med ordinarie pris efter att bindningstiden har löpt ut. Om du enbart tecknar ett gratispaket så behöver du vara minst 13 år gammal.

Betalning av avgiften sker i förskott till dess att du säger upp abonnemanget. Om du har bindningstid sker debitering till dess att bindningstiden har gått ut, därefter sker debitering till ordinarie pris. Avgiften betalas genom debitering av det kreditkort som du har angivit i samband med att du registrerade ditt konto alternativt genom utskick av faktura eller annat betalsätt som erbjuds från tid till annan.

Om betalning sker via kreditkort förfaller avgiften till betalning månadsvis den sista dagen i innevarande abonnemangsperiod. Om betalning sker via faktura förfaller avgiften till betalning på den förfallodag som angivits på fakturan. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

Du ansvarar själv för att det konto som ska debiteras på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka avgiften. Vid försenad betalning har Vi rätt att debitera dig dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har Vi rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt, delvis eller på annat sätt begränsa din tillgång till Tjänsten.

6. Prova-på-abonnemang och kampanjer

Vi, eller tredje part/samarbetspartner till oss, kan komma att erbjuda nya kunder att utan kostnad erhålla ett abonnemang under viss period (”prova-på abonnemang”) eller att teckna ett abonnemang till reducerat pris som del av en kampanj. Utöver dessa Användarvillkor kan det finnas ytterligare villkor som gäller för prova-på-abonnemang respektive kampanjer och om så är fallet så informeras du om dessa i samband med att du får erbjudandet.

Om du säger upp ditt prova på-abonnemang under den kostnadsfria prova-på-perioden har vi rätt att omedelbart avsluta din tillgång till Tjänsten och du kommer då automatiskt att övergå till att bli prenumerant på vårt gratispaket enligt vad som beskrivs nedan i punkt 12. Om du tecknar ett abonnemang för ett betalpaket under pågående prova-på-period övergår prova-på-abonnemanget till ett vanligt abonnemang och din prova-på-period anses förverkad.

7. Ditt ansvar vid användning av Tjänsten

Du ansvarar själv för att de uppgifter som du har angett i samband med skapandet av ditt konto är korrekta samt att för att de uppdateras löpande vid behov. Du får inte låta annan person använda dina inloggningsuppgifter och ansvarar för att ingen annan får tillgång till dem. Vid misstanke om att annan än du själv fått tillgång till uppgifterna ska du omedelbart meddela oss. Vidare kan det finnas innehåll i Tjänsten som kan vara eller uppfattas som olämpligt för minderåriga eller andra. Du ansvarar själv för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via ditt konto.

Du ansvarar också för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning/föreskrifter samt att den endast används för personligt och privat bruk. Det innebär till exempel att du inte får använda ditt abonnemang för att visa innehåll i Tjänsten i offentliga lokaler.

Allt material som du får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Du får inte förfoga över material som du får tillgång till i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Användarvillkor. Detta innebär bland annat att du inte får sprida eller kopiera materialet, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte.

Du får inte heller kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som vi använder för att skydda Tjänsten.

Ditt agerande i strid med denna punkt 7 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medför rätt för oss att omedelbart stänga av dig från Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett eventuell bindningstid. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för dig. Vi förbehåller oss även rätten att i övrigt stänga av dig från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid vid brott mot Användarvillkoren.

Vi förbehåller sig också rätten att stänga av hela eller delar av Tjänsten om den används i samband med sociala medier på ett sätt som vi bedömer klandervärt. Exempel på sådant beteende är utskick av skräppost till andra användare samt publicering som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt.

8. Vårt ansvar för eventuella fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar som ligger utanför vår kontroll (t.ex. fel på grund av överbelastning, strömavbrott, leveranstjänster eller nätverks- eller kommunikationsfel) kan förekomma som kan innebära att du inte kan ta del av innehållet i Tjänsten. Sådana störningar ansvarar vi inte för.

Utöver ovan är vårt ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel som beror på oss. Vi ansvarar t.ex. inte för fel eller skada som beror på din felaktiga användning av Tjänsten, fel i din utrustning (t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 4 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör oss. Vårt ansvar omfattar inte i något fall skada i eller förlust i näringsverksamhet.

Vi ansvarar inte heller för att innehållet i Tjänsten är korrekt eller fullständigt. Skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehållet i Tjänsten ersätts därmed inte av oss. Vi kan när som helst, och utan föregående meddelande, välja att ta bort eller ändra visst innehåll i Tjänsten. Vi arbetar ständigt med att förbättra såväl funktionalitet som innehåll och förändringar sker därför löpande.

Vi, vårt/våra moder- eller dotterbolag, styrelsemedlemmar, företagsledning eller ansvarig utgivare ansvarar inte för indirekt förlust eller skada. Denna begränsning gäller dock inte om vi anses ha agerat grovt vårdslöst.

9. Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig, så måste du, för att få åberopa felet, lämna en reklamation till vår kundservice inom skälig tid från det att felet inträffade. Kundservice kommer att ge information till dig om vilka uppgifter som behöver lämnas för att reklamationen ska kunna hanteras av oss.

10. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

Avtalet oss emellan omfattas av Distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att du har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då Avtalet träffades (ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska du innan ångerfristens utgång kontakta vår kundservice. Observera att ångerrätten är begränsad och syftet är att du ska kunna testa på Tjänsten och dess funktioner. Om du däremot loggar in i Tjänsten och aktiverar streaming av innehåll (t.ex. ser en match, ett serieavsnitt eller en film) samtycker du till att vi påbörjar fullgörandet av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att du saknar ångerrätt från och med den tidpunkt då streaming av innehåll aktiveras.

Du kan också åberopa ångerrätten genom att fylla i Konsumentverkets blankett som finns tillgänglig här. Blanketten skickas till vår kundservice via email.

11. Ändring av avgifter, Avtalet, Användarvillkoren och Tjänsten

Vi har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under en kampanjperiod) genom att meddela dig senast 30 dagar innan dess att ändringen träder i kraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen, i appen eller skickas till dig via email.

Om du har tecknat ett abonnemang med bindningstid träder ändringen inte i kraft förrän det att din bindningstid har löpt ut.

Vi förbehåller oss även rätten att när som helst ändra Avtalet, Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehållet i Tjänsten. Ändring av Avtalet som inte är till uppenbar fördel för dig kommuniceras senast 30 dagar innan dess att ändringen träder i kraft via email, på Webbplatsen eller i appen. Du rekommenderas därför att regelbundet hålla dig uppdaterad via Webbplatsen och/eller appen. Om du inte inom 30 dagar från och med att ändringen har meddelats informerar oss om att du vill frånträda Avtalet, alternativt om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringen har genomförts, så har ändringen trätt i kraft och du anses ha accepterat den.

Notera att innehållet i Tjänsten uppdateras regelbundet och förändras kontinuerligt då rättigheter tillkommer och utgår. Sådana förändringar ska inte ses som ändringar som vi måste kommunicera särskilt eller som ger dig rätt att frånträda Avtalet.

12. Avtalstid, uppsägning och överlåtelse

Förutsatt att du inte har sagt upp ditt abonnemang kommer, för det fall du har valt ett paket som tillhandahålls mot avgift, abonnemanget automatiskt att förnyas var trettionde dag och abonnemangsperioden förlängs då med ytterligare 30 dagar. Detta innebär att Vi kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 5 till dess att du säger upp abonnemanget.

Förutsatt att abonnemanget inte har en bindningstid, har du rätt att säga upp abonnemanget när som helst via Webbplatsen. Du kan även kontakta vår kundservice. Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte.

Om du har ett abonnemang med bindningstid, ber vi dig kontakta vår kundservice.

Om du säger upp ditt abonnemang på ett av våra betalpaket och inte tecknar ett nytt abonnemang på ett betalpaket, så kommer du per automatik att bli prenumerant på vårt gratispaket.

Om du köper ett abonnemang hos oss och efter ångerfristens utgång upptäcker att du har tillgång till Tjänsten via annan tjänst (t.ex. din operatör) eller via ett tidigare registrerat konto så har vi ingen återbetalningsskyldighet.

Vi ber dig notera att vi även har rätt att avsluta ditt abonnemang om du använder Tjänsten i strid med Avtalet. Vi har även rätt att stänga av Tjänsten med omedelbar verkan om vi (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att stänga ner Tjänsten.

Från vår sida kan uppsägning ske via email, telefon eller information på Webbplatsen.

Som framgår av punkt 11 har vi rätt att göra ändringar i Avtalet, Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehållet i Tjänsten. Vid ändring som är till nackdel för dig har du rätt att frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Du har i sådana fall även rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av abonnemangsperioden efter uppsägning. Notera att uppdateringar eller förändringar av innehållet i Tjänsten (t.ex. tillkommande eller utgående rättigheter) inte kan ses som ändringar under denna punkt.

Vi har även rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och Avtalet till annan.

13. Tvistelösning

Avtalet ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Avtalet begränsar inte heller de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i Avtalet anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser och tillämpningen av bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa Användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist skulle uppstå oss emellan ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas, ska tvisten avgöras i svensk domstol.

I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Du kan också använda EU:s onlineplattform för att lämna ett klagomål och få hjälp av ett oberoende tvistlösningsorgan.

14. Kundservice och kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för ytterligare information om Tjänsten eller vid behov av support. Du hittar kontaktuppgifter till kundservice på Webbplatsen.

På Webbplatsen hittar du även svar på många vanliga frågor. Vi rekommenderar därför att du i första hand tittar i vår FAQ.