Användarvillkor TV4 Play 2022-12-17

Senast uppdaterad 2022-12-16

Giltighetstid 2022-12-17 till 2023-08-09, läs de nya villkoren här.

Beskrivning av Tjänsten

TV4 Play (i det följande kallat ”Tjänsten”) är en reklamfinansierad tjänst där du ges möjlighet att ta del av vårt innehåll när du vill. Tjänsten tillhandahålls av TV4 AB org. nr 556242-7152 (nedan kallad "TV4" eller ”vi").

Vi vill skapa en Tjänst som är så relevant för dig som möjligt och därför anpassas både innehåll och reklam för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen av TV4 Play. För att uppnå detta tar vi vår utgångspunkt i de personuppgifter du lämnar när du skapar ditt användarkonto för Tjänsten. Vi kompletterar sedan löpande med uppgifter om ditt tittar- och användarbeteende i Tjänsten. Den typen av information får vi via cookies och liknande tekniker.

Omfattning

Dessa villkor reglerar din användning av Tjänsten. Tjänsten finns t.ex. tillgänglig på www.tv4play.se men även i våra appar (Android, iOS, Apple TV, Samsung TV, LG TV och Android TV). Dessa villkor gäller oavsett på vilket sätt du tar del av Tjänsten. I samband med att du skapar ett konto för Tjänsten kommer ditt uttryckliga godkännande av dessa användarvillkor (i det följande även kallat ”Villkoren”) efterfrågas och ditt godkännande är en förutsättning för att du ska kunna skapa ett konto och ta del av Tjänsten. Skulle det, för specifika delar av Tjänsten eller för nya erbjudanden som är direkt relaterade till Tjänsten, föreligga särskilda villkor kommer du att upplysas om detta i samband med att du registrerar dig för ett sådant erbjudande. Om det föreligger konflikt mellan Villkoren och sådana särskilda villkor ska de senare alltid ges företräde.

Registrering av konto

Klipp, nyheter och samhällsviktiga sändningar är tillgängliga oavsett om du skapar ett konto eller inte. Tillgång till övrigt innehåll i Tjänsten förutsätter att du har registrerat dig som användare, dvs. skapat ett konto i Tjänsten.

För att få skapa ett konto i Tjänsten måste du vara minst 16 år. I samband med att du skapar ditt konto efterfrågar vi exempelvis namn och e-mail. Du kommer att skapa ett login – användarnamn (din e-mailadress) och lösenord – som du använder när du ska ta del av Tjänsten framöver. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och inte används av någon annan samt att de uppgifter som du lämnar i samband med skapandet av kontot är korrekta.

Genom att skapa ett konto får du titta på allt vårt innehåll, helt gratis. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig en sådan kostnadsfri tjänst är att vi kan visa dig våra annonser. Av den anledningen ber vi dig att inte använda s.k. adblockers på Tjänsten.

Ändring av villkor

Teknik- och produktutvecklingen går fort och vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på hemsidan. Om en ändring av villkoren kan anses vara till nackdel för dig kommer vi att meddela dig om ändringen innan den träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail, meddelande i ”Mina Sidor” eller på annat sätt i Tjänsten. Du kan alltid välja att avsluta Tjänsten. Om du väljer att fortsätta använda Tjänsten efter det att ändringarna trätt i kraft anses du dock ha accepterat dessa.

Personuppgifter och Cookies

I samband med att du registrerar ett konto hos oss och använder Tjänsten lämnar du personuppgifter. Information om hur dessa personuppgifter behandlas finns här.

Vi använder också cookies och liknande teknologier på våra plattformar, för mer information om hur cookies hanteras, läs här.

Användning av Tjänsten

Du har endast rätt att ta del av innehållet i Tjänsten när du befinner dig i Sverige. Du har dock möjlighet att under vissa förutsättningar, och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden, ta del av innehåll via Tjänsten när du tillfälligt befinner dig utanför Sverige men inom EU/EES. Mer information hittar du här.

För att använda Tjänsten krävs en dator med särskilda systemkrav och en internetuppkoppling som aldrig understiger viss överföringshastighet. TV4 förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten när detta kan anses nödvändigt. Ytterligare information om de tekniska förutsättningarna för att använda Tjänsten finner du på www.tv4play.se under Support och Systemkrav. Genom registrering av konto erhåller du en icke-exklusive, icke överlåtbar, begränsad licens till innehållet på Tjänsten att använda för privat bruk i enlighet med Villkoren. Utöver föregående kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig.

Du får inte själv, och inte heller uppmuntra annan att:

(i) använda Tjänsten eller dess innehåll för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,

(ii) använda Tjänsten eller dess innehåll för något olagligt eller olämpligt innehåll,

(iii) kopiera/reproducera, ladda ner, sprida, sälja, låna ut, sända, distribuera, publicera eller på annat sätt överföra eller modifiera innehållet från Tjänsten,

(iv) kringgå, modifiera, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som TV4 från tid till annan använder för att skydda Tjänsten,

(v) låta någon annan person använda dina inloggningsuppgifter,

(vi) länka till enskilt innehåll i Tjänsten eller Tjänsten utan vårt samtycke,

(vii) i övrigt använda Tjänsten eller dess innehåll i strid med upphovsrättslagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Villkor.

Innehållet skyddas av upphovsrätten

Tjänsten innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) eller kopiera hela eller delar av Tjänsten till allmänheten eller på annat sätt använda Tjänsten för kommersiellt bruk. Du får inte heller kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering.

TV4.s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser att detta nödvändigt.

Kopiering för privat bruk får endast ske enligt vissa förutsättningar i enlighet med tillämplig lag.

Du får endast använda Tjänsten för eget och privat bruk och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. All annan användning kräver samtycke från TV4 och/eller våra rättighetshavare.

Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse samt bestämmelsen ovan, ”Användning av Tjänsten”, ska alltid anses som väsentligt och medföra rätt för TV4 att, utan förvarning, omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsten. Brott kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även rätten att vid upprepade avtalsbrott blockera relevant IP-nr från fortsatt användning av Tjänsten.

Ansvar för Tjänsten och reklamation

TV4 ansvarar inte för att innehållet i Tjänsten är korrekt eller fullständigt. Skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehållet i Tjänsten ersätts därmed inte av TV4. TV4 kan när som helst, och utan föregående meddelande, välja att ta bort eller ändra visst innehåll i Tjänsten. Vi arbetar ständigt med att förbättra såväl funktionalitet som innehåll och förändringar sker därför löpande.

Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan en målsmans medverkan, övervakning och samtycke. Som målsman är du ensamt ansvarig för att avgöra vilket innehåll som är lämpligt för ditt barn och du ansvarar också för att ditt barn använder Tjänsten i enlighet med dessa Villkor.

På Tjänsten kan det förekomma länkar till webbplatser som ägs och/eller kontrolleras av tredje part – TV4 ansvar inte för sådana webbplatser eller det innehåll som där tillgängliggörs.

TV4 ansvarar inte i något fall för t.ex. fel, skada eller försening som beror på din felaktiga användning av Tjänsten, fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör TV4. TV4 ansvarar inte heller för fel som beror på strömavbrott, fel i och försening av operatörers nätverk, leveranstjänster eller andra fel och förseningar som beror på omständigheter utanför TV4 s kontroll.

TV4, dess moder- eller dotterbolag, styrelsemedlemmar, företagsledning eller ansvarig utgivare ansvarar inte för indirekt förlust eller skada. Denna begränsning gäller dock inte om TV4 anses ha agerat grovt vårdslöst.

Avtalstid och uppsägning

För att säga upp ditt konto, och därmed Tjänsten, går du hit. Där kan du bland annat läsa mer om den data vi har sparad om dig och välja att säga upp ditt konto genom att begära att bli glömd. Dessa villkor gäller så länge du har kvar ditt konto hos oss.

TV4 kan säga upp ditt konto med omedelbar verkan om TV4; (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten, (iii) eller vid brott mot Villkoren som kan anses väsentligt. Uppsägning från TV4:s sida kan ske via Mina Sidor eller e-mail. Uppsägning med anledning av (i) kan även ske genom meddelande i Tjänsten.

Användargenererat innehåll och utgivaransvar

TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsten och ansvarig utgivare anges alltid på www.tv4play.se.

Det kan från tid till annan förekomma innehåll i Tjänsten som skapats eller skickats in till oss av våra användare – detta kallas ibland för ”användargenererat” innehåll. Exempel på detta är kommentarer, recensioner eller bilder. I vissa fall förhandsgranskas användargenererat innehåll av TV4 och detta betyder då att innehållet omfattas av TV4:s utgivaransvar. Det kan dock finnas situationer då TV4 tillåter användare att själva publicera innehåll i Tjänsten utan föregående granskning. TV4 ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. TV4 är dock enligt den s.k. BBS lagen (lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor) skyldig att i efterhand granska och ta bort sådant innehåll som användare lagt upp om innehållet anses vara i strid med lag. Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort sådant innehåll som användare lagt upp om TV4 bedömer innehållet som olämpligt eller opassande. För att du som användare av Tjänsten ska se vad som är publicerat av TV4 och vad som är publicerat av våra användare utan vår föregående granskning så gör vi åtskillnad på dessa i vår layout eller med skriftliga markeringar. Om det t.ex. går att kommentera material som TV4 publicerat och sådana kommentarer inte förhandsgranskas av TV4 kommer kommentarsfälten att särskiljas från det övriga innehållet.

Om du bidrar med innehåll till Tjänsten så anses du genom den åtgärden ge TV4 en evig och obegränsad rätt (licens) att använda innehållet i Tjänsten och i verksamheten i övrigt. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du själv tillgängliggör på Tjänsten är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande (t.ex. tillstånd från berörda upphovsmän). TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av innehåll på Tjänsten medför skada för TV4.

Överlåtelse

TV4 äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan.

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i Villkoren anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser och tillämpningen av bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa Villkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan oss ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol.

I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Du kan också använda EU:s onlineplattform för att lämna ett klagomål och få hjälp av ett oberoende tvistlösningsorgan.