Användarvillkor C More 2023-02-01

Senast uppdaterad 2023-01-31

Giltighetstid 2023-02-01 till 2023-08-09, läs de nya villkoren för TV4 Play här.

För att ta del av länkar i detta dokument som inte fungerar, vänligen kontakta kundservice för mer information, ring 0772-12 44 44 eller maila info@tv4.se.

Vi vill uppmärksamma dig på att C Mores innehåll flyttar till TV4 Play efter sommaren. Du kommer då att bli kund hos TV4 istället men behålla motsvarande paket och pris. För den nya TV4 Play-tjänsten kommer andra villkor att gälla och du kan redan nu ta del av dem här. Till dess att flytten sker till TV4 Play gäller C Mores användarvillkor nedan

C More är en tjänst där du ges möjlighet att, beroende på valt paket, genom streaming se sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler (”Tjänsten”). Du kan ta del av Tjänsten på www.cmore.se (”Webbplatsen”) och i C Mores appar. Tjänsten köper du antingen av C More Entertainment AB (org.nr. 556053-7309), eller av din TV-operatör.

Om du köpt Tjänsten direkt av C More, gäller användarvillkoren nedan. Om du istället tar del av Tjänsten via din TV-operatör gäller de användarvillkor som du kan ta del av här.

Användarvillkor C More

Gäller från och med den 1 februari 2023. Vill du se våra tidigare användarvillkor kan du ta del av de här.

1. Allmänt

För att en användare (”Användare”) ska kunna få tillgång till Tjänsten krävs, utöver betalning, att Användaren har ett registrerat användarkonto.

Dessa villkor (”Användarvillkor”) utgör tillsammans med övriga villkor och information som lämnas i samband med köp av prenumeration, antingen via tredje part eller direkt från C More, de villkor som gäller för användning av Tjänsten (”Avtalet”).

Om en Användare köpt prenumeration via iTunes, gäller inte vissa av punkterna nedan (punkt 3-10 och 15). Istället hänvisas till iTunes villkor som har företräde framför dessa Användarvillkor. Notera att C More inte kan kontrollera om en Användare redan har en prenumeration. Det är därför Användarens ansvar att säkerställa att denne inte tecknar dubbla prenumerationer.

Vid frågor om Tjänsten hänvisas Användaren till C Mores kundservice. Kontaktuppgifterna återfinns längst ned i dessa villkor (punkt 18).

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. C More ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att Användaren inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Möjliga mottagarenheter och antalet enheter en Användare kan ha, framgår av Webbplatsen. På Webbplatsen finns även information om olika prenumerationspaket, t.ex. pris och antalet möjliga samtidiga strömmar per prenumerationspaket. C More förbehåller sig även rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Användaren har endast rätt att ta del av innehåll via Tjänsten när Användaren befinner sig i Sverige. Användaren har dock möjlighet att under vissa förutsättningar, och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden, ta del av innehåll via Tjänsten när Användaren tillfälligt befinner sig utanför Sverige men inom EU/EES.

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

För att ingå avtal måste Användaren vara 18 år. Prenumeration tecknas för den period som framgår av informationen och villkoren vid köpet. Om Användare har valt en kampanj med bindningstid övergår prenumerationsperioden till att bli en löpande månadsprenumeration efter att bindningstiden har löpt ut. Betalning av prenumerationsavgiften sker i förskott till dess att Användaren säger upp prenumerationen. Prenumerationsavgiften betalas genom debitering av det kreditkort som Användaren har angivit, faktura eller annat betalsätt som erbjuds från tid till annan. Om betalning sker via kreditkort förfaller prenumerationsavgiften för en förnyad prenumerationsperiod till betalning den sista dagen i innevarande prenumerationsperiod. Om betalning sker via faktura förfaller prenumerationsavgift för en förnyad prenumerationsperiod till betalning på förfallodagen som angivits på fakturan. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Användaren ansvarar för att det konto som ska debiteras på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka prenumerationsavgiften. Vid försenad betalning har C More rätt att debitera Användaren dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har C More rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt, delvis eller på annat sätt begränsa Användarens tillgång till Tjänsten.

4. Automatisk förnyelse av prenumeration

Förutsatt att Användaren inte har sagt upp prenumerationen förnyas den automatiskt samma datum nästkommande månad genom att prenumerationsperioden förlängs med ytterligare en månad (dvs. har prenumeration tecknats 5 juni, förnyas prenumerationen den 5 juli). Detta innebär att C More kommer att fortsätta att debitera prenumerationsavgift i enlighet med punkten 3 till dess att Användaren säger upp prenumerationen.

5. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Användaren har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då Avtalet träffades (ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska Användaren innan ångerfristens utgång kontakta C Mores kundservice. Observera att ångerrätten är begränsad. Om Användaren loggar in i Tjänsten och aktiverar streaming av innehåll samtycker Användaren till att C More påbörjar fullgörandet av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Användaren saknar ångerrätt från och med den tidpunkt då streaming av innehåll aktiveras. Användaren kan också åberopa ångerrätten genom att fylla i Konsumentverkets blankett som finns här: Blanketten skickas till C Mores kundservice via email.

6. Kampanjer och gratiserbjudande

C More, eller tredje part/samarbetspartner till C More, kan komma att erbjuda nya användare att utan kostnad använda Tjänsten under viss period (”Gratisperiod”) eller att teckna en prenumeration till reducerat pris. Vilka villkor som gäller för erbjudandet framgår av information som lämnas i samband med erbjudandet. Om Användaren säger upp ett gratiserbjudande under Gratisperioden har C More rätt att omedelbart avsluta gratiserbjudandet och avsluta Användarens tillgång till Tjänsten. Om en prenumeration tecknas under pågående Gratisperiod övergår gratiserbjudandet till en prenumeration och outnyttjad Gratisperiod anses förverkad.

7. Ändring av prenumerationsavgift

C More har rätt att ändra prenumerationsavgiften (även under en kampanjperiod) genom att meddela Användaren senast 30 dagar innan dess att ändringen träder i kraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen, i appen eller skickas till Användaren via email. Om Användaren har tecknat en prenumeration med bindningstid träder ändringen inte i kraft förrän det att bindningstiden löpt ut.

8. Ansvar för fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar som ligger utanför C Mores kontroll (t.ex. på grund av överbelastning eller nätverks- eller kommunikationsfel) kan förekomma som kan innebära att Användaren inte kan ta del av köpt innehåll. C More ansvarar inte för sådana störningar. Utöver vad som anges ovan är C Mores ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel som beror på C More. C More ansvarar t.ex. inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning (t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör C More. C Mores ansvar omfattar inte i något fall skada i eller förlust i näringsverksamhet.

9. Reklamation

Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig måste Användaren, för att få åberopa felet, lämna en reklamation till C Mores kundservice inom skälig tid från det att felet inträffade. Kundservice kommer att ge information till Användaren om vilka uppgifter som behöver lämnas för att reklamationen ska kunna hanteras.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under prenumerationsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Användaren inte säger upp prenumerationen. Förutsatt att prenumerationen inte har en bindningstid, har Användaren rätt att säga upp prenumerationen när som helst via Webbplatsen eller appen (i inloggat läge). Användaren kan även kontakta C Mores kundservice. Någon återbetalning av redan betald prenumerationsavgift sker dock inte. För prenumeration med bindningstid, kontakta C Mores kundservice. Om Användaren köper ett abonnemang hos C More och efter ångerfristens utgång upptäcker att denne har tillgång till C More via annan tjänst eller via ett tidigare registrerat konto så har C More ingen återbetalningsskyldighet.

11. Användning av Tjänsten m.m.

Användaren ansvarar för att de uppgifter som angetts i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande uppdatera dem vid behov. Användaren får inte låta annan person använda Användarens inloggningsuppgifter och ansvarar för att ingen annan får tillgång till dem. Vid misstanke om att annan än Användaren fått tillgång till uppgifterna ska Användaren omedelbart meddela C More. Vidare kan det finnas innehåll i Tjänsten som kan vara eller uppfattas som olämpligt för minderåriga eller andra. Användaren ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Användarens användarkonto. Användaren ansvarar också för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning/föreskrifter samt att den endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Användaren får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över material som Användaren får tillgång till i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Användaren får inte heller kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som C More använder för att skydda Tjänsten. Användarens agerande i strid med denna punkt 11 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medför rätt för C More att omedelbart stänga av Användaren från Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Användaren. C More förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Användaren från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid vid brott mot Användarvillkoren. C More förbehåller sig också rätten att stänga av hela eller delar av Tjänsten om den används i samband med sociala medier på ett sätt som C More bedömer klandervärt. Exempel på sådant beteende är utskick av skräppost till andra användare samt publicering som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt.

12. Rätt till uppsägning

C More kan, utöver vad som anges i punkten 11, stänga av Tjänsten med omedelbar verkan om C More (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att stänga ner Tjänsten. Från C Mores sida kan uppsägning ske via email, telefon eller information på Webbplatsen. Återbetalning kan enbart ske i det fall kund har ett direktavtal med C More.

13. Personuppgifter och cookies

Användare som genomför ett köp eller registrerar ett konto hos C More kommer att lämna vissa personuppgifter. Information om hur dessa personuppgifter behandlas finns här.

C More använder också cookies och liknande teknologier på sina plattformar, för mer information om hur cookies hanteras, läs här.

14. Ändring av Användarvillkoren, Tjänsten och innehåll m.m.

C More förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Ändring i Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för Användaren kommuniceras via email, på Webbplatsen eller i appen, varför Användaren rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen och/eller appen.

Innehållet i Tjänsten uppdateras regelbundet och förändras kontinuerligt (rättigheter tillkommer och utgår). Sådana förändringar ska inte ses som ändringar under denna punkt (14) eller punkt 15.

Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter ändring av Användarvillkoren så har ändringen trätt i kraft och Användaren anses ha accepterat den.

C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och Avtalet till annan.

15. Användarens rätt att frånträda Avtalet

Som framgår av punkt 14 har C More rätt att vidta ändringar av Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehållet i Tjänsten. Vid ändring som är till nackdel för Användaren har Användaren rätt att frånträda Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft.

Notera att uppdateringar eller förändringar av innehållet i Tjänsten (t.ex. tillkommande eller utgående rättigheter) inte kan ses som ändringar under denna punkt.

Om Användaren inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar C More om att Användaren vill frånträda Avtalet, alternativt om Användaren fortsätter använda Tjänsten efter att ändring genomförts, anses Användaren ha accepterat ändringen.

Användaren äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Prenumerationsperioden efter uppsägning.

16. Tvist

Vid tvist mellan C More och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten komma att avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden.

Användaren kan även använda EU:s onlineplattform för att lämna ett klagomål och få hjälp av ett oberoende tvistlösningsorgan.

Part har även alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

17. Kundservice och kontaktuppgifter

Användaren är välkommen att kontakta C Mores kundservice för ytterligare information om Tjänsten eller vid behov av support.

Telefon: 0771-481 481 Email: info@cmore.se