Personuppgiftspolicy för TV4 Play

Senast uppdaterad 2023-08-09

Innehåll

 1. Introduktion

 2. Personuppgifter vi samlar in

 3. Hur används dina personuppgifter

 4. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

 5. Dina individuella rättigheter

 6. Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 7. Säkerhet för dina personuppgifter

 8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

 9. Bevarande av personuppgifter

 10. Kontakta oss

 11. Ändringar

1. Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänsten TV4 Play, (”Tjänsten”), som tillhandahålls genom tv4play.se eller applikationer, av TV4 AB med organisationsnummer 556242-7152 (”TV4”, ”vi” eller ”oss”). TV4 tillhandahåller även Fotbollskanalen och Köket.se. Dessa har sina egna personuppgiftspolicies. TV4 AB, TV4 Media AB och MTV Oy ingår i samma koncern (”Koncernen”). TV4 ansvarar för innehållet i Tjänsten.

TV4 Play erbjuder abonnemang i form av gratispaket och betalpaket och denna policy gäller för samtliga paket. Eventuella skillnader i behandling av personuppgifter framgår i respektive avsnitt nedan. För dig som tar del av TV4 Play genom en operatör gäller din operatörs personuppgiftspolicy. Har du som operatörskund skapat ett konto på TV4 Play gäller även denna personuppgiftspolicy om inget annat anges nedan.

TV4 behandlar även personuppgifter utifrån ett redaktionellt och journalistiskt syfte i samband med produktion av innehåll exempelvis nyheter för TV4:s olika kanaler och tjänster, bland annat TV4 Nyheterna och tv4.se. Personuppgifter behandlas för att publicera nyheter och annat medieinnehåll samt för förberedelser av sådant material, såsom intervjuer. Enligt dataskyddslagen gäller vissa undantag från EU:s dataskyddsförordning (2016/679) vid behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål. Undantagen ämnar till att säkra yttrandefriheten och informationsfriheten. Det innebär att rättigheter enligt punkt 5 exempelvis radering inte kan utövas när behandlingen sker inom ramen för ett redaktionellt syfte.

2. Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter tillhandahålls av dig när du skapar ditt konto för Tjänsten eller kontaktar kundtjänst. Personuppgifter samlas även in genom att vi registrerar hur du använder Tjänsten. Följande personuppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter: Namn och e-postadress.

 • Autentiseringsuppgifter: Användarnamn och lösenord.

 • Demografiska data: Födelseår, kön, postnummer.

 • Tittarhistorik: Konsumtion i Tjänsten som programhistorik och användningsfrekvens.

 • Enhets- och användningsdata: Uppgifter via cookies som beskrivs närmare i vår cookiepolicy.

 • Kundtjänst: Information från kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal kommer samtalen spelas in för att kontinuerligt utvärdera vårt kundservicebemötande. Vi sparar även mailhistorik för det fall du kontaktat oss via mail så att vi kan hantera ditt ärende.

 • Personnummer i samband med kontroll av folkbokföringsadress för dataportabilitet: För att följa EU-förordning 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden får vi via BankID ditt personnummer som kontrolleras mot personadressregistret (SPAR). Efter att denna kontroll genomförts raderas såväl personnummer som folkbokföringsadress omgående.

 • Betalningsdata: Vår samarbetspartner för betalningslösning (Adyen) samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla och genomföra din betalning i samband med köp av betalpaket. Adyen är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i deras betallösning och för dessa behandlingar gäller därför Adyens egen policy. Hantering av betaldata avser dig som har ett betalpaket som direktkund och är inte relevant för dig som tar del av Tjänsten via din operatör.

Vi verifierar kontaktuppgifter och erhåller demografisk data i form av uppgifter om hushåll, bostadstyp och bilägande från Dun & Bradstreet. Denna data innehåller i regel inte personuppgifter utan utgör endast aggregerad data. Informationen används för att verifiera och i vissa fall komplettera uppgifter.

Information om hur du använder Tjänsten och vilken typ av innehåll du tittar på samlas in med hjälp av cookies, läs mer om det i vår cookiepolicy.

Om du delar innehåll från Tjänsten i ditt sociala mediakonto gäller den aktörens egen personuppgiftspolicy och aktören är personuppgiftsansvarig för sådan behandling.

3. Hur används dina personuppgifter

Informationen som samlas in om dig används för fyra huvudsakliga ändamål:

Tillhandahålla, förbättra och anpassa Tjänsten på följande sätt:

 • Underhålla, testa och utveckla Tjänsten med hjälp av statistik och felrapporter, bl.a. i syfte att förbättra säkerhetsfunktioner.

 • Framtagande av aggregerade analyser med hjälp av aggregerad och/eller anonymiserad data som möjliggör kundinsikt, produktutveckling och tolkning av trender för att utveckla Tjänsten.

 • Ge kundsupport.

 • Skydda Tjänstens säkerhet och fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtal gentemot kunder och leverantörer.

Tillhandahålla rekommendationer av program:

För att ge dig en anpassad användarupplevelse av Tjänsten rekommenderas innehåll till dig. Rekommendationerna baseras på innehåll du tagit del av och det segment du tillhör. Med segment avses en grupp användare som har liknande egenskaper exempelvis åldersintervall och kön. För att få ditt segment använder vi följande information:

 • Tittar- och surfhistorik från Tjänsten.

 • Demografisk data.

 • Information från MTV Katsomo som är del av Koncernen.

Visa och mäta reklam i Tjänsten.

Eftersom TV4 Play är en delvis reklamfinansierad tjänst visar vi reklam (avseende andra företags produkter och tjänster) i samband med att innehållet spelas upp. Reklamen är en förutsättning för att vi ska kunna visa innehållet i dessa paket. Vi använder din tittarhistorik samt uppgifter som du lämnat in i samband med att du registrerat ditt användarkonto för att kunna visa anpassad reklam för dig. Genom verifiering av dina kontouppgifter och databerikning kan vi förbättra den anpassade reklamen och din användarupplevelse.

Du har alltid möjlighet att avstå från att få personligt anpassad reklam (läs mer om hur du gör det under avsnittet ”Dina individuella rättigheter”). Det kommer inte innebära att du slutar ta emot reklam men den kommer inte att vara anpassad för dig.

Vi mäter även räckvidden av våra annonsörers kampanjer i syfte att följa upp och analysera resultatet av reklamen.

Kommunikation och marknadsföring.

Dina uppgifter används för att administrera vår avtalsrelation och för att kommunicera via e-post exempelvis för att meddela dig angående ändringar i avtalsvillkor eller i Personuppgiftspolicyn och när säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga.

Marknadsföring skickas via mail, pushnotiser eller meddelanden i notiscenter i TV4 Play-appen till dig avseende våra tjänster och produkter. Du kan välja att inte längre ta emot marknadsföring via en länk i varje utskick. Pushnotiser stänger du av i filken ”Inställningar” på ditt konto i appen.

4. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter delas restriktivt med andra. I samband med att du tar del av Tjänsten kan det dock vara nödvändigt att dela din information med andra så att Tjänsten kan levereras till dig. Inom Koncernen delas uppgifter, exempelvis om konsumtion, för analyssyfte. Övriga bolag utanför Koncernen får enbart behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och en hög skyddsnivå för dina personuppgifter säkerställs genom avtal.

Personuppgifter kan också lämnas ut i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning av vårt bolag med annat bolag eller vid försäljning av våra tillgångar) eller om det följer av lagkrav eller myndighetsbeslut.

5. Dina individuella rättigheter

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling samt tillgång till dina personuppgifter.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.

 • Rätt till begränsning. Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas.

 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag (gäller endast behandling som utförs med stöd av samtycke eller som utförs för att fullgöra vårt avtal och enbart sådana uppgifter du själv har tillhandahållit oss).

 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter.

 • Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag.

Under ”Inställningar” i ditt användarkonto ser du de personuppgifter du lämnat när du skapade ditt konto. Där kan du även påkalla dina rättigheter.

6. Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas för flera olika syften och därmed sker behandlingen med olika lagliga grunder. Behandling av dina kontaktuppgifter och information om innehåll som du har konsumerat är nödvändig för att kunna administrera och tillhandahålla Tjänsten i enlighet med våra användarvillkor. Den lagliga grunden är därför fullgörande av avtal. Riktad reklam baserat på dina kontaktuppgifter och demografiska data görs med stöd av berättigat intresse.

Information från kundtjänstärenden och autentiseringsuppgifter hanteras med stöd av fullgörande av avtal.

Vid behandling som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det separat innan behandlingen påbörjas.

Dina personuppgifter behandlas även då en rättslig skyldighet föreligger att göra det, t.ex. när dina uppgifter behöver sparas viss tid enligt bokföringslagen. Den lagliga grunden är då lagkrav.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, obehörig användning och utlämnande samt upprätthålla en hög nivå av säkerhet används en rad säkerhetsmetoder. Åtkomstkontroll, brandväggar och lösenordsskydd är några exempel på säkerhetsmetoder som tillämpas.

8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Som regel behandlas uppgifterna inom EU och EES, men de kan även behandlas utanför EU eller EES. För behandling av personuppgifter som behandlas utanför EU eller EES säkerställs lagligheten av överföringen via lämpliga skyddsgärder, exempelvis standardavtalsklausuler.

9. Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter (t.ex. bokföringslagen), lösa tvister och fullgöra våra avtal med kunder och leverantörer. För marknadsföringsändamål och information om tjänsten sparar vi dina kontouppgifter i två år efter att du har avslutat Tjänsten.

11. Kontakta oss

TV4 AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Tjänsten. Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar angående vårt dataskyddsarbete och hur vi hanterar personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till: dpo@tv4.se.

12. Ändringar

Vi kan uppdatera denna information från tid till annan när det anses nödvändigt. Om vi skulle genomföra någon ändring som anses betydande i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter, så kommer vi att informera dig på lämpligt sätt innan ändringen träder i kraft. Detta kan vi göra genom att skicka dig ett e-postmeddelande eller genom att tillhandahålla ett tydligt meddelande när du använder Tjänsten. Vi rekommenderar att du läser igenom sådan information noggrant och att du håller dig uppdaterad genom att regelbundet återkomma till denna information.

Denna information gäller från augusti 2023.

Tidigare personuppgiftspolicy för TV4 Play hittar du här. Tidigare personuppgiftspolicy för C More hittar du här.