tv4play logo

Karl Fredrik visar hur du späckar en krans

Här visar Karl Fredrik hur du kan späcka en fin krans med rönnbär.

Karl Fredrik visar hur du späckar en krans

Här visar Karl Fredrik hur du kan späcka en fin krans med rönnbär.