GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER GENOM ATT LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. TV4 AB (556242-7152) ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

Vilka webbplatser och tjänster omfattas?

Denna integritetspolicy omfattar de digitala tjänster som ägs och/eller kontrolleras av TV4 AB (t.ex. TV4 Play och TV4 Play Premium) liksom all användning av TV4 Plays syndikerade videospelare oavsett från vilken tjänst sådan användning sker. För enkelhets skull kallas samtliga dessa tjänster i det följande för ”tjänster”/”tjänsterna”.

För vissa tjänster och produkter som erbjuds av TV4 kan det finnas särskilda villkor om behandlingen av personuppgifter. Vi informerar dig då i samband med tillhandahållandet av tjänsten och/eller produkten, t.ex. i användarvillkor eller kundavtal. Vid konflikt mellan denna integritetspolicy och sådana särskilda villkor ska de särskilda villkoren äga företräde.

Vilka uppgifter omfattas av denna policy?

Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder våra webbtjänster eller registrerar abonnemang faller under två olika kategorier:

1) Personlig information

Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, e-mailadress och personnummer. Den här typen av information kan samlas in när du registrerar ett konto, köper ett abonnemang, deltar i tävlingar eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev, och;

2) Icke-personlig information

Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som TV4 behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via t.ex. cookies.

Hur behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna – såväl personlig som icke-personlig information - som TV4 samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av TV4:s egna produkter, tjänster och redaktionella sammanställningar. Uppgifterna kan även komma att lagras och användas inom Bonnier koncernen för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Såväl TV4 som andra bolag inom Bonnier koncernen kan komma att använda uppgifterna för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster. Marknadsföring kan ske via post, telefon, eller på annat sätt (e-post och sms används endast i befintlig relation eller efter samtycke)

Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genom användningen av cookies, används för att inhämta information om hur våra besökare använder våra tjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna och rapportera användarantal och trafik, samla statistik om annonsvisningar, styra annonser och personaliserat innehåll samt utveckla och förbättra våra tjänster. Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan information kan inkludera uppgifter om operativsystem, webbläsare, tidpunkt för senaste besök och vilket innehåll på våra tjänster besökaren konsumerat.

För mer information om hur vi använder kunduppgifter inom Bonnier koncernen, se www.kunddata.bonnier.se. Ditt samtycke omfattar även denna användning.

Vad innebär insamling av uppgifter via cookies?

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och kan även ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com.

För mer information om vår användning av cookies och hur du hindrar din webbläsare från att acceptera cookies, se Information om cookies

Kan uppgifterna överföras till tredje part eller annat land?

Såväl personlig som icke-personlig information kan komma att överföras till andra bolag inom Bonnier koncernen, underleverantörer och samarbetspartners för sådan behandling som du samtyckt till genom dessa villkor.

TV4 överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör (t.ex. leverantörer som tillhandahåller drift och hosting av IT system) i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår TV4 avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. TV4 fortsätter att vara ansvarig för uppgifterna och underleverantören får enbart behandla uppgifterna i enlighet med avtal och instruktioner.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc?

Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlas av TV4. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst.

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig.

Personuppgiftsansvarig är TV4 AB, org nr 556242-7152, Tegeluddsvägen 3-5, 115 79 Stockholm. Märk kuvertet med ”Registerutdrag”.

TV4 AB © augusti 2016